ΤΟ ΕΡΓΟ

MedDietAgent

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το MedDietAgent αποτελεί ένα ενήμερου περιεχομένου (context-aware) σύστημα κινητού υπολογισμού με κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του χρήστη με τις εθνικές διατροφικές συστάσεις και, ειδικότερα, διατροφικά πρότυπα τα οποία συνάδουν με την Ελληνική γαστρονομική κουλτούρα, με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα.

pyramida
pyramida

ΟΡΑΜΑ

Κύριο αποτέλεσμα του MedDietAgent αποτελεί (i) ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινητού υπολογισμού με σκοπό τη προοδευτική εξατομικευμένη εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών με τη Μεσογειακή διατροφή μέσω μίας διαδικασίας ενισχυτικής μάθησης (Π3.3-Π3.6), και (ii) η απόδειξη του βαθμού ενίσχυσης της υπάρχουσας πρακτικής υιοθέτησης ενός υγιεινού διατροφικού στυλ (Π4.2, Π4.3).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ

1

Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων

ΒΔ-1: Αναπαράσταση και αποθήκευση διεθνών διατροφικών προτύπων που συνάδουν με την Ελληνική γαστρονομική κουλτούρα (Μεσογειακή Διατροφή), συμπεριλαμβανομένων προτύπων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

ΒΔ-2: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων εικόνων φαγητού η οποία θα περιλαμβάνει χαρακτηρισμένες (annotated) εικόνες φαγητού και δομημένες περιγραφές πιάτων με βάση τα διατροφικά πρότυπα της ΒΔ-1.

ΒΔ-3: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων διατροφικής ανάλυσης φαγητών.

2

Αυτόματη Ανάλυση του Περιεχομένου του Πιάτου

Το σύστημα MedDietAgent θα επιτρέπει την πολύτροπη καταγραφή του φαγητού συνδυάζοντας φωτογραφίες φαγητού και περιγραφή σε φυσική γλώσσα. Ακολούθως, η εκτίμηση της διατροφικής σύστασης των γευμάτων θα πραγματοποιείται συνδυάζοντας τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, υπολογιστικής όρασης και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ο επιθυμητός βαθμός ακρίβειας της εξόδου των αλγόριθμων ανάλυσης του περιεχομένου του πιάτου θα καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις του αλγορίθμου ενισχυτικής μάθησης σχετικά με το βαθμό λεπτομέρειας (granularity level) προσδιορισμού της διατροφικής κατάστασης του ατόμου.

3

Παροχή Διατροφικών Συστάσεων μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης

Συνεχής, διαφανής και πολυπαραμετρική καταγραφή του περιεχομένου του ατόμου στο πλαίσιο της καθημερινότητάς του, αναφορικά με την υγεία, τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία, μέσω mHealth λύσεων.

4

Παρακολούθηση Διατροφικών Επιλόγων Χρήστη

Το σύστημα MedDietAgent θα επιτρέπει την αναλυτική παρακολούθηση των ατομικών διατροφικών επιλογών με χρήση εύληπτων και διαισθητικών γραφημάτων και καθοδηγούμενων από τα δεδομένα προτύπων. Συμπληρωματικά στοιχεία, π.χ. βαθμός (ή και χρόνος) συμμόρφωσης / απόκλισης σε σχέση με τα επιλεγμένα διατροφικά πρότυπα, θα ολοκληρώνουν την περιγραφή της διατροφικής εικόνας του ατόμου. Ειδικότερα, θα καθοριστούν 2 επίπεδα λειτουργικότητας του συγκεκριμένου συστατικού: (i) ατομική διατροφική παρακολούθηση, και (ii) διατροφική παρακολούθηση ομάδας ατόμων.

5

Διαδραστική Εκμάθηση Διατροφής

Δημιουργία δυναμικών διαδραστικών σεναρίων προσομοίωσης, παραμετροποιώντας τα χαρακτηριστικά του χρήστη, το ακολουθούμενο διατροφικό πρότυπο, και το χώρο του γεύματος (δημιουργία what-if ερωτημάτων).

6

Μελέτη Σκοπιμότητας

Το σύστημα MedDietAgent θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε ≥50 άτομα με σκοπό την αξιολόγησή της συνεισφοράς του στη βελτίωση των διατροφικών επιλογών των ατόμων μέσω αντικειμενικών κριτηρίων (πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, διατήρηση ή μείωση βάρους, βελτίωση γλυκαιμικού ελέγχου ή πίεσης). Περιλαμβάνει (i) μία παρατηρητική μελέτη σε υγιείς ενήλικες, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την εκπαίδευση και τον έλεγχο των μοντέλων που θα αναπτυχθούν στην ΕΕ1, και (ii) προοπτική μελέτη με σκοπό την επικύρωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος MedDietAgent και την επικύρωση της ακρίβειας των αλγοριθμικών αποτελεσμάτων.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

EE1 - Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης

Ε1.1 Ενισχυτική Μάθηση Διατροφικών Συστάσεων.

Ε1.2 Αναγνώριση Δυναμικών Προτύπων. 

Π1.1-2 Προδιαγραφή, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μεθόδων Ενισχυτικής Μάθησης για την Παραγωγή Διατροφικών Συστάσεων. 

Π1.3 Προδιαγραφή, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αλγορίθμων Αναγνώρισης Διατροφικών Προτύπων στα Δεδομένα.

Π1.4 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. ΠΙ-ΕΛΚΕ. Δημοσίευση (Μ30)

EE2 - Υπολογιστική Ανάλυση Διατροφικής Σύστασης Πιάτου

Ε2.1 Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων του MedDietAgent.

Ε2.2 Υπολογιστική Ανάλυση Διατροφικής Σύστασης Πιάτου με χρήση Φωτογραφιών και Περιγραφών σε Φυσική Γλώσσα.

Π2.1-2 Βάσεις Δεδομένων MedDietAgent. 

Π2.3 Προδιαγραφή και Ανάπτυξη Συστήματος Υπολογιστικής Ανάλυσης Διατροφικής Σύστασης Πιάτου. 

Π2.4 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

EE3 - Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent

Ε3.1 Προδιαγραφή Απαιτήσεων και Σχεδίαση Συστήματος.

Ε3.2 Ανάπτυξη Υπολογιστικού Νέφους του MedDietAgent.

Ε3.3 Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη του MedDietAgent.

Ε3.4 Ενσωμάτωση Μοντέλων στο MedDietAgent.

Ε3.5 Τεχνικός Έλεγχος Συστήματος.

Π3.1 Απαιτήσεις Χρηστών και Αρχιτεκτονική Συστήματος.

Π3.2 Πρότυπο Σύστημα MedDietAgent. 

Π3.3-4 Ολοκληρωμένο Σύστημα MedDietAgent. 

Π3.5 Τεχνική Αξιολόγηση του Συστήματος. 

Π3.6 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

EE4 - Μελέτη Αξιολόγησης

Ε4.1 Ορισμός της Στρατηγικής Αξιολόγησης.

Ε4.2 Υλοποίηση Μελέτης Αξιολόγησης.

Π4.1 Στρατηγική Αξιολόγησης. 

Π4.2 Αποτελέσματα Μελέτης Αξιολόγησης. 

Π4.3 Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

 

EE5 - Μελέτη Σκοπιμότητας

Ε5.1 Κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας.

Π5.1-2 Μελέτη Σκοπιμότητας.

Close Menu